Pokaż Twój Kod v.0.1

/*
 * GccApplication1.c
 *
 * Created: 2014-12-03 18:41:23
 * Author: Rafal
 */ 



/* kod do Linefollowera */
/* Atmega8*/

#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

//silnik prawy
#define MP1_DIR DDRD
#define MP1_PORT PORTD
#define MP1 (1 << PD0)
#define MP2_DIR DDRD
#define MP2_PORT PORTD
#define MP2 (1 << PD1)
#define MPP_DIR DDRB
#define MPP_PORT PORTB
#define MPP (1 << PB1)
//silnik lewy
#define ML1_DIR DDRD
#define ML1_PORT PORTD
#define ML1 (1 << PD2)
#define ML2_DIR DDRD
#define ML2_PORT PORTD
#define ML2 (1 << PD3)
#define MLP_DIR DDRB
#define MLP_PORT PORTB
#define MLP (1 << PB2)
#define prog 180


int Init_ADC()
{
	ADMUX|=(_BV(ADLAR) | _BV(REFS0) | _BV(REFS1)) ;  /*wlaczenie i wybranie wewn odnośnika 2,56V */
	ADCSRA|=(_BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1)) ;
	ADCSRA&=~(_BV(ADSC)|_BV(ADIF) |(1<<5)|_BV(ADIE)|_BV(ADPS1));
	return 0;
}
int Read_ADC(int nr)
{
	ADMUX = nr;
	ADMUX|=(_BV(ADLAR) | _BV(REFS0)) ;
	ADCSRA|=_BV(ADSC);
	while(!((ADCSRA&_BV(ADIF))>>ADIF));
	return ADCH;
}

int czujniki[5] = {0,1,2,3,4};
int tab_czujnikow[5] = {0,1,2,3,4};
void czytaj_adc()
{
	for(int i=0; i<5; i++)
	{
		ADMUX &= 0b11100000;
		ADMUX |= tab_czujnikow[i];
		ADCSRA |= _BV(ADSC);
		while(ADCSRA & _BV(ADSC)) {};
		
		if(ADCH > 180)          // odczyt 8 starszych bitów i progowanie; próg = 150
		czujniki[i] = 1;
		else
		czujniki[i] = 0;
		
	}
}

/*********************** kierunki silników *****************************************/
int prawy(int kier,int moc)  /* prawy silnik*/
{
	if(kier == 1)     /* przód */
	{
		MP1_PORT |= MP1;  /* 1 */
		MP2_PORT &= ~MP2;  /* 0 */
	}
	if(kier == -1)      /* tył */
	{
		MP1_PORT &= ~MP1; /* 0 */
		MP2_PORT |= MP2;  /* 1 */
	}
	if(kier == 0)      /* stop */
	{
		MP1_PORT |= MP1;  /* 1 */
		MP2_PORT |= MP2; /* 1 */
	}
	return 0;
}

int lewy(int kier,int moc)  /* lewy silnik*/
{
	if(kier == 1)        /* przód */
	{
		ML1_PORT |= ML1;
		ML2_PORT &= ~ML2;
	}
	if(kier == -1)      /* tył */
	{
		ML1_PORT &= ~ML1;
		ML2_PORT |= ML2;
	}
	if(kier == 0)      /* stop */
	{
		ML1_PORT |= ML1;
		ML2_PORT |= ML2;
	}
	return 0;
}
int pwm_init()
{
	ML1_DIR |= ML1;
	ML2_DIR |= ML2;
	MLP_DIR |= MLP;
	MLP_PORT |= MLP;
	MPP_PORT |= MPP;
	MP1_DIR |= MP1;
	MP2_DIR |= MP2;
	MPP_DIR |= MPP;
	/*Ustawienie sprzętowego PWM */
	ICR1 = 20;
	OCR1A =20;
	OCR1B = 20;
	TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);
	TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<WGM12)|(1<<CS10);
	return 0;
}


int main()
{
  czytaj_adc();
	Init_ADC();
	pwm_init();
	int L,P,S,LS,PS;
	while(1)
	{  
		L = Read_ADC(3) ;
		P = Read_ADC(1);
		S = Read_ADC(2);
		LS = Read_ADC(4);
		PS = Read_ADC(0);
		
		/****************************sterowanie silnikami ****************************************/
		/* jeżeli czujnik>prog to jest nad czarną linią*/

		/*wszystkie czujniki widzą linie */
		
		if(LS >prog && L>prog && S>prog && P>prog && PS>prog )
		{
			lewy(0,100);
			prawy(0,100);
		}
		/* zgubienie trasy*/
		if(LS<prog && L<prog && S<prog && P<prog && PS<prog )
		{
			stop Read_ADC();
			czujnik(0) |= PS;
			czujnik(1) |= P;
			czujnik(2) |= S;
			czujnik(3) |= L;
			czujnik(4) |= LS;
			
			
		}
		
		/* lewy czujnik widzi*/
		if(LS<prog && L > prog && S<prog && P < prog && PS<prog)
		{
			lewy(0,100);
			prawy(1,100);
		}
		/* prawy czujnik widzi*/
		if(LS<prog && L < prog && S<prog && P > prog && PS<prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(0,100);
		}
		/* jazda na wprost*/
		if(LS<prog && L < prog && S>prog && P < prog && PS<prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(1,100);
		}
		/*L oraz S widzą linie*/
		if(LS<prog && L > prog && S>prog && P < prog && PS<prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(1,100);
		}
		/*P oraz S widzą linie*/
		if(LS<prog && L < prog && S>prog && P > prog && PS<prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(1,100);
		}
		/* Lewy skrajny*/
		if(LS>prog && L < prog && S<prog && P < prog && PS<prog)
		{
			lewy(-1,100);
			prawy(1,100);
		}
		/* Prawy skrajny*/
		if(LS<prog && L < prog && S<prog && P < prog && PS>prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(-1,100);
		}
		/*widzi LewySkrajny i Lewy*/
		if(LS>prog && L > prog && S<prog && P < prog && PS<prog)
		{
			lewy(1,100);
			prawy(0,100);
		}
		/* widzi PrawySkrajny i Prawy*/
		if(LS<prog && L < prog && S<prog && P > prog && PS>prog)
		{
			lewy(0,100);
			prawy(1,100);
		}
		/* widzi Środkowy,Lewy ,LewySkrajny*/
		if(LS>prog && L>prog && S>prog && P<prog && PS<prog )
		{
			lewy(-1,100);
			prawy(1,120);
		}
		/* widzi Środkowy,Prawy,PrawySkrajny*/
		if(LS<prog && L<prog && S>prog && P>prog && PS>prog )
		{
			lewy(1,100);
			prawy(-1,100);
		}
		/*widzą 4 czujniki ( PS,P,S,L)*/
		if(LS<prog && L<prog && S>prog && P>prog && PS>prog )
		{
			lewy(1,100);
			prawy(-1,100);
		}
		/*widzą 4 czujniki (LS,L,S,P)*/
		if(LS<prog && L<prog && S>prog && P>prog && PS>prog )
		{
			lewy(-1,100);
			prawy(1,100);
		}
	}
}
Polish Teacher in London Sternik motorowodny Żeglarz jachtowy